Наукова діяльність

На кафедрі виконується комплексна науково-дослідна робота на тему: «Розробка, обґрунтування і впровадження нових методів профілактики й лікування трофічних та гнійно-некротичних ускладнень захворювань нижніх кінцівок судинного генезу з використанням фізичних чинників». Шифр теми НДР – 0118U001192. Термін виконання: січень 2018 – грудень 2022

Робота направлена на профілактику та лікування трофічних і гнійно-некротичних ускладнень хірургічних захворювань нижніх кінцівок судинного генезу. Поліпшення результатів лікування за рахунок розробки і впровадження нових й удосконалення наявних методів з використанням фізичних чинників (вакуумна терапія, вологі камери, лазеротерапія, озонотерапія та ін.). 

Вивчення реперфузійного ушкодження тканини, що виникає внаслідок відновлення кровотоку у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок та застосування екстракорпоральних методів запобігання реперфузійного синдрому в післяопераційному періоді. Вивчення і розробка способу лікування гнійно-некротичних уражень нижніх кінцівок на основі радикального окиснення з використанням у комплексному лікуванні методу озонотерапії рани.

Відповідальний за наукову роботу кафедри асистент к.мед.н. Москалюк О.П.

Науково-педагогічні кадри, що підготовлені за час існування кафедри:

Доктори медичних наук

1.   Попов В.В. „Первичный рак желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков" 1954р. Науковий консультант: професор О.В. Меньшиков, професор Пожаринський Ф.І.

2.   Живецький А.В. „Острое серозное воспаление коленного сустава травматического происхождения" 1962р. Науковий консультант професор Хенкін В.Л.

3.   Носкова Т.І. „Материалы к пластике периферических артерий", 1965р. Науковий консультант професор Хенкін В.Л.

4.   Мельник П.А. „Лимфатическая система глоточного лимфоидного кольца Вальдейера-Пирогова в норме и патологии" 1969р. Науковий консультант професор Гладков А.А.

5.   Сенютович   Р.В.   „Некоторые   пути   совершенствования антрумсохраняющих  операций  на желудке  при язвенной  болезни двенадцатиперстной кишки"  1981р. Науковий консультант професор Алексеєнко О.В.

6.   Томусяк   Т.Л.   „Клинико-зкспериментальное   и   анатомо-физиологическое   обоснование   фасциально-диафрагмальных   способов фиксации патологически подвижной почки" 1983г. Науковий консультант професор Роман Л.І.

7.   Іфтодій А.Г. „.Комплексна профілактика та лікування деяких ранніх післяопераційних ускладнень з використанням постійного струму в порожнинній хірургії" 1999р. Науковий консультант професор Алексеєнко О.В.

            8. Шкварковський І.В. "Комплексне хірургічне лікування гастроезо­фагеальної рефлюксної хвороби". Науковий консультант професор Ковальчук Л.Я.

            9. Бодяка В.Ю. Докторська дисертація на тему: "Лікування хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини, ускладнену синдромом абдомінальної компресії” 2010-2013 рр. Науковий керівник професор Іващук О.І.

Кандидати медичних наук:

1.   Головко Ф.З. „Сосудистый шов в инфицированной ране",1962. Науковий керівник професор Хенкін В.Л.

2.  Бережний В.І. „Операция абдоминизации сердца и некоторые вопросы коронарного кровообращения" 1964р. Науковий керівник професор Хенкін В.Л.

3. Сивопляс А.Л. „Пластическое укрепление стенки сердца при ранениях, инфаркте миокарда и аневризмах сердца" 1964р. Науковий керівник професор Хенкін В.Л.

4. Паляниця С.І. „Сравнительная  оценка эффективности комплексного оперативного и консервативных способов восстановления проходимости артериальных сосудов при тромбоэмболии" 1967г. Науковий керівник професор Роман Л.І.

5. Гичко І.І. „Особенности течения и лечения неспецифических воспалительных заболеваний мочевыводящих путей в современных условиях" 1974. Наукові керівники професор Роман Л.І., професор Троян Г.А., професор Палій Г.К.

6. Столяр В.Ф. „Обоснование и результаты применения поясничной новокаин-медикаментозной блокады поджелудочной железы в комплексном лечении больных панкреатитом" 1974р. Науковий керівник професор Роман Л.І.

7. Тарабанчук В.В. „Усовершенствование способов хирургического лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей с использованием методов физиотерапии" 1989г. Науковий керівник профессор Алексеєнко О.В.

8. Гусак В.В. „Сравнительная оценка эффективности методов комплексного лечения больных трофическими язвами нижних конечностей           с применением физиотерапии" 1991р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

9. Теплицкий С.С. „Комплексное хирургическое лечение воспалительных и гнойно-некротических заболеваний пальцев и кисти с применением постоянного (гальванического) тока" 1991г. Науковий професор Алексеєнко О.В.

10. Федоряк С.С. „Використання методів фізіотерапії в комплексному лікуванні деяких форм панкреатиту" 1994р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

11.  Ніцович І.Р. „Комплексне лікування неспецифічних запальних процесів внутрішніх жіночих статевих органів із застосуванням деяких методів фізіотерапії" 1996р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

12.  Рева В.Б. „Шляхи покращення результатів хірургічного лікування хворих з килами стравохідного отвору діафрагми" 1997р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

13.  Гарбузова І.В. „Комплексное лечение послеродовых эндометритов с применением некоторых методов физиотерапии" 1998р. Науковий професор Юзько А.М., Алексеєнко О.В.

14.  Білик О.В. „Профілактика та лікування порушень моторно-евакуаторної функції кишечника в ранньому післяопераційному періоді за допомогою деяких фізичних методів" 1998р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

15.  Гребенюк В.І. „Застосування електричного поля постійного струму в комплексному лікуванні гнійних холангітів та холестатичної печінкової недостатності в ранньому післяопераційному періоді" 1999р. Науковий керівник кандидат медичних наук Іфтодій А. Г.

16.  Іващук С.І. „Оптимізація консервативного лікування гострих тромботично-запальних захворювань вен нижніх кінцівок" 1999р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

17.  Шкварковський  І.В. „Використання великого чепця в профілактиці та лікуванні неспроможності швів кукси бронха після пульмонектомій" 2002р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

18. Левчик С.О. „ Профілактика та лікування післяопераційних легенево-плевральних ускладнень при хірургічному лікуванні туберкульозу легень з використанням деяких методів фізіотерапії” 1999р. Науковий керівник професор Алексеєнко О.В.

19.  Більцан О.В. Оптимізація комплексного лікування гнійно-запальних процесів м'яких тканин у наркоманів Буковинського регіона" термін виконання 2006р. Науковий керівник професор Іфтодій А.Г.

20.   Боровкова С.О. „Використання електричного поля постійного струму в комплексному лікуванні хворих на ускладнені форми діабетичних ангіопатій нижніх кінцівок" термін виконання 2003р. Науковий професор Іфтодій А.Г.

21.  Гродецький В.К. "Попередження ранніх післяопераційних ускладнень гнійно-запального характеру при травматичних пошкодженнях печінки" термін виконання 2006р. Науковий керівник професор Іфтодій А.Г.

22. Колотило О.Б. “Фактори ризику, особливості клінічного перебігу, ефективність терапії реамберином і програма профілактики при синдромі діабетичної стопи” 2008 р. Науковий керівник професор Паньків В.І.

23. Русак О.Б. "Комплексне хірургічне лікування хворих з ускладненими формами епітеліальних куприкових ходів" 2010 р. Науковий керівник професор Іфтодій А.Г.

24. Малишевський І.О. “Лікування хворих літнього та старечого віку із Н. pylori-негативними гострокровоточивими дуоденальними виразками” 2012 р. Науковий керівник професор Іващук О.І.

25. Морар І.К. "Розробка прогностичних критеріїв гострого деструктивного панкреатиту” (клінічно-експериментальне дослідження)" 2013 р. Науковий керівник професор Іващук О.І.

26. Коломоєць О.М. “Особливості перебігу синдрому ентеральної недостатності та його корекції у людей похилого віку при лікуванні гострої непрохідності кишечнику“ 2013 р. Науковий керівник професор Іфтодій А.Г.

27. Антонюк Т.В. ”Поєднане застосування вакуум-кавітаційної санації в комплексному хірургічному лікуванні гнійних ран” 2011-2014 рр. Науковий керівник професор Шкварковський І.В.

28. Москалюк О.П. “Хірургічне лікування пахвинних гриж із транслокацією сім’яного канатика” 2012-2015 рр. Науковий керівник професор Шкварковський І.В.

29. Козловська І.М. “Комплексне хірургічне лікування ускладнених форм хронічних анальних тріщин” 2012-2015 рр. Науковий керівник професор Іфтодій А.Г.

Друковані праці працівників кафедри за 2010-2015 рр. 

Cписок

Друковані праці працівників кафедри за 2013-2017 рр.

Cписок